Hopp til hovedinnhold

Elevtenesta

Maria og Jan Fredrik frå elevtenesta i samtale med elevar i Hallen på A-bygget.

Elevtenesta på Slåtthaug skal støtte og hjelpe deg slik at du får ei god tid som elev her på skulen.

Hei alle elevar på Slåtthaug vgs!

Her på Slåtthaug har vi ei eiga avdeling som heiter Elevtenesta. Å støtte og hjelpe deg slik at du har ei god tid som elev her på skulen, er i fokus for alle oss som jobbar i denne avdelinga.

Kapittel 9A i Opplæringslova seier at alle elevar i grunnskular og vidaregåande skular har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Elevtenesta har eit særleg oppdrag med å jobbe for at elevane skal få denne retten oppfylt.

Kva kan vi hjelpe med?

Treng du nokon å snakke med? Treng du studierettleiing? Treng du hjelp til å søke om stipend? Har du behov for tilrettelagd eksamen, eller vil du søke om spesialundervisning? Dette er nokre av tinga vi kan hjelpe til med. Avdelinga driv også biblioteket og står for skulefrukosten.

I arbeidet med å førebygge og følge opp rusproblematikk, deltek vi i den såkalla Kjentmann-ordninga. Kjentmann kan du lese meir om her.

Av og til kan det vere slik at du treng hjelp frå andre instansar som pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), Oppfølgingstenesta (OT), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), NAV, barnevern eller politi. Vi kan hjelpe deg med å få kontakt med desse og samarbeider tett med alle tenestene.

Meir informasjon

Du kan lese meir om kva dei tilsette i avdelinga gjer nedanfor.

Avdelingsleiar

Hei!
Eg heiter Lena Sanden. Som leiar for elevtenesta skal eg sjå til at du som elev får støtte frå dei som kan hjelpe deg best.

 

Lena Sanden

avdelingsleiar elevtenesta
Lena Sanden ny.jpg

Rådgivarane

Her på skulen har vi tre rådgivarar. Rådgivarane hjelper deg med spørsmål du har om utdanninga di, vidare planar og med å søke om tilrettelegging for deg på skulen. Rådgivarane jobbar tett med klasseteam, miljøterapeutane og skulehelsetenesta. I tillegg samarbeider dei med OT/PPT, barnevernstenesta og BUP.

Ta kontakt

Du treffer rådgivarane på C‐bygget kvar dag. Viss du vil avtale tid for ein samtale, send ei melding på e-post eller på itslearning.

Elisabeth er rådgivar for elevane på

  • helse- og oppvekstfag
  • vg1 elektro og datateknologi
  • vg2 elenergi og ekom

Elisabeth Mjelde

rådgivar
Elisabeth Mjelde ny.jpg

Leif Arne er rådgivar for elevane på

  • bygg- og anleggsteknikk
  • vg2/3 automatisering
  • vg2 teknologi og industrifag

Leif Arne Bosdal

rådgivar
Leif Arne Bosdal ny.jpg

Lena er rådgivar for elevane på

  • vg3/4 påbygging til generell studiekompetanse
  • tilrettelagt gruppe vg1 bygg- og anleggsteknikk
  • vg1 teknologi og industrifag

Lena Sanden

avdelingsleiar elevtenesta
Lena Sanden ny.jpg

Miljøterapeutane

Jan Fredrik, Maria og Stefan - det er namna på dei tre miljøterapeutane våre. Dei er spesielt opptatte av trivsel og førebyggande arbeid. Dei har kontor på C‐bygget, men der er dei ikkje så ofte. Dei er så mykje som mogleg ute der det skjer.

Dei er der for deg

Har du det ikkje heilt greitt ein dag, er du bekymra for ein venn, synes du det er vanskeleg å ta kontakt med andre elevar, eller er du usikker på kven du skal snakke med om noko du lurer på? Ta kontakt med ein av terapeutane. Dei kan prate med deg eller sette deg i kontakt med den som kan hjelpe deg best.

Alle tre miljøterapeutane arbeider med å følge opp både klassar og enkeltelevar. Dei set i sving ulike sosiale tiltak gjennom skuleåret, og dei er pådrivarar for elevengasjement og innsats. 

I tillegg jobbar Jan Fredrik spesielt med rusførebyggande arbeid. Han er også medlem i skulemiljøutvalet, mens Maria har ansvar for elevdemokratiet og er elevrådet sin kontaktperson, og Stefan er del av laget som ordnar frukost til elevane tre dagar i veka. 

Jan Fredrik Aareskjold Oddekalv

spesialmiljørettleiar
Jan Fredrik Aareskjold Oddekalv ny.jpg

Stefan Strand

miljøterapeut
Stefan Strand ny.jpg

PS! Føresette er også hjarteleg velkomne til å ta kontakt om dei lurer på noko eller treng å diskutere ei sak. DS!

Miljøfagarbeidarane

Miljøfagarbeidarane har ei rekke ulike arbeidsoppgåver, men aller mest tid bruker dei nok på følge opp elevar. Dei arbeider med både klassar og enkeltelevar som treng ekstra hjelp og støtte i ulike fag.

Kven gjer kva?

Benjamin gir hjelp og støtte i engelsk og i byggfag. I tillegg er han ansvarleg for tilbodet om frukost på skulen. 
Renate har hovudansvaret for biblioteket. Ho er også med i timar på HO der det er bruk for ekstra oppfølging.
Tor Kristian har største delen av arbeidet sitt knytt til hjelp og støtte i verkstaden på byggfag.
Usman er inne i dei fleste klassane på Vg1 og Vg3. Der gir han hovedsakeleg ekstra hjelp og støtte i matematikk. Dessutan driv han leksehjelpa i matematikk og er med på skulefrukosten.

Benjamin Rye

miljøfagarbeidar
Benjamin Rye justert.jpg

Renate Morvik Vikingstad

bibliotekansvarlig | miljøfagarbeidar
Renate M. Vikingstad

Tor Kristian Stabell Engum

miljøfagarbeidar
Tor Kristian Stabell Engum.jpg

Usman Munir

miljøfagarbeidar
Usman Munir.jpg
Spesialpedagog.jpg

Spesialpedagog

Magnhild Vik Thomassen er spesialpedagog og jobbar med å følge opp elevar med rett til spesialundervisning. Ho arbeider òg med å støtte elevar som treng særskild norskopplæring.